Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU

obowiązujący od 01.02.2024 roku

 

Regulamin sklepu Primagran

 1. DEFINICJE
 2. DANE KONTAKTOWE
 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 4. KOSZT ZAMÓWIENIA
 5. PŁATNOŚCI
 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - WYŁĄCZENIA
 9. REKLAMACJE
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 11. DANE OSOBOWE
 12. WYMOGI TECHNICZNE
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 14. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy primagran.pl dba o prawa konsumenta oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument - Kupujący będący w rozumieniu Kodeksu cywilnego konsumentem.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. Konto użytkownika - nieodpłatna, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie, regulaminem, funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie. (Przejdź do Regulaminu Konta Użytkownika)
 5. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Sklep – sklep internetowy „Primagran” prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.primagran.pl
 8. Sprzedawca – Primagran Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żuławki 15 C, 82-103 Stegna, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000367567, posiadająca NIP: 9571039974, REGON: 221041203, nr rejestrowy BDO: 000150841, o kapitale zakładowym wynoszącym 500 000,00 zł.

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: Primagran Sp.z o.o., Żuławki 15C, 82-103 Stegna, Polska.
 2. Adres do zwrotów: Magazyn Primagran Sp.  z o.o., Starocińska 8 , 82-100 Nowy Dwór Gdański
  , Polska.
 3. Adres e-mail[email protected]
 4. Numer telefonu: +48 58 500 5 600

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu dokonania zakupów w Sklepie (zawarcia umowy sprzedaży) w pierwszej kolejności należy dodać towar do koszyka.
 2. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie, a także podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści składanego zamówienia i zaakceptowania treści Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na warunkach określonych Regulaminem z zastrzeżeniem ustępu 4 dla przypadków, w których Kupujący wybrał płatność z góry za złożone zamówienie.
 4. W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem opłacenia zamówienia w terminie wskazanym w § 5 Regulaminu. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 5. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.
 6. Kupujący może dokonać zakupów z wykorzystaniem Konta użytkownika lub z pominięciem założenia Konta użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.
 7. W przypadku Kupującego, będącego jednocześnie przedsiębiorcą, realizacja zamówienia jest możliwa jedynie w przypadku wprowadzenia w formularzu zamówienia aktywnego numeru VAT lub VAT UE  (VIES).
 8. Sprzedawca może udostępniać Kupującym kody rabatowe umożliwiające zakup towarów po obniżonych cenach lub uzyskanie darmowej dostawy. Co do zasady przy jednej transakcji możliwe jest skorzystanie z tylko jednego kodu.

§ 4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszty dostawy towaru podane w Sklepie.

§ 5 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
  a)przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b)za pośrednictwem platformy płatniczej PayU - wybierając tą metodą akceptujesz: "Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU"
  c)za pobraniem w momencie doręczenia przesyłki.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) za zamówienie powinien zapłacić w terminie do 7 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca informuje, że z uwagi na specyfikę metody płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b) dokonanie płatności w taki sposób możliwe jest wyłącznie niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. c) oraz łączna wartość zamówienia przekracza równowartość 2.250 zł. Sprzedawca zastrzega sobie prawo powstrzymania się od jego realizacji. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o fakcie odmowy realizacji zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, z magazynu Sprzedawcy zlokalizowanego w Polsce.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 Dni roboczych, chyba że w Sklepie został wskazany krótszy termin. W przypadku, gdy Kupujący złoży zamówienie na więcej niż 3 sztuki zlewozmywaków czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż o 14 dni roboczych.
 3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 5.
 4. W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 5. W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a) i b) rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
 6. Towar dostarczany jest na terytorium polski.
 7. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Zasada opisana w zdaniu poprzednim nie dotyczy towarów oznaczonych w Sklepie jako towary kategorii B w przypadku których dana wada stanowiła podstawę do obniżenia ceny sprzedaży.
 8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca może poprosić Kupującego o:
  a) wypełnienie ankiety bądź,
  b) wysłać Kupującemu na adres e-mail lub/oraz nr telefonu Kupującego podany podczas składania zamówienia, zaproszenie do wypełnienia ankiety, w celu zbadania opinii Kupującego o przeprowadzonej transakcji ze Sprzedawcą, z których Kupujący może, ale nie musi skorzystać.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą poprzez Sklep, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

a) w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,

b) w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta  weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 1. Aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ustępu 8.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodzili się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Magazyn Primagran, Starocińska 8 , 82-100 Nowy Dwór Gdański, Polska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. W przypadku, w którym Sprzedawca organizuje odbiór towaru od Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, koszt zwrotu towaru zostanie potrącony ze zwracanej ceny. Wysokość tych kosztów szacowana jest na 39 zł.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przypadku towaru uszkodzonego, niepełnego lub użytkowanego - Sprzedawca dokona potrącenia kwoty o jaką nastąpiło obniżenie wartości handlowej towaru ze zwracanej ceny nabycia. W niektórych przypadkach potrącenie to może sięgać 100% ceny nabycia. W przypadku użytkowania towaru lub jego uszkodzenia, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skontaktować się w celu wyceny przed odesłaniem.
 11. Ponadto Sprzedawca informuje, że z chwilą dostarczenia towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub odebrania jego przez Kupującego/Przedsiębiorcę  - na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy i to on od tego momentu odpowiada za rzecz.
 12. W związku z ustępem 13 Sprzedawca zaleca aby zwracane towary, z uwagi na ich charakter, zostały właściwie zabezpieczone na czas ich transportu do Sprzedawcy.
 13. W przypadku, gdy zwracany towar ulegnie uszkodzeniu na etapie odesłania go przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta do Sprzedawcy, Sprzedawca informuje o tym fakcie Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta niezwłocznie przekazując mu dokumentację szkody. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest w ciągu 3 dni od otrzymania niniejszej dokumentacji zadeklarować chęć odbioru uszkodzonego towaru. W przypadku braku informacji o chęci odbioru uszkodzonego towaru, po upływie wskazanego wyżej terminu, Sprzedawca jest uprawniony do zutylizowania uszkodzonego towaru. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, na podstawie otrzymanej od Sprzedawcy dokumentacji, może dochodzić odszkodowania za uszkodzenie towaru od przewoźnika. 

§ 8 Odstąpienie od umowy – wyłączenia

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7, nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
  a) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Sprzedawca informuje, iż w przypadku, gdy na życzenie i według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  Sprzedawca dokona zmian w gotowym towarze (np. wywiercenie dodatkowych otworów, poszerzenie otworów, etc.) Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta dokona zmian w zakupionym towarze, np.: poprzez wybicie lub wywiercenie otworów w podfrezowanym zlewozmywaku, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta.

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument  lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta dla umów zawartych od 01.01.2021, ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny. Wyłączone z reklamacji są wady Zlewozmywaków stanowiące podstawę do zakwalifikowania danego Zlewozmywaka jako Produkt kategorii B i w efekcie wpływające na obniżenie ceny sprzedaży danego Zlewozmywaka.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
  a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  b) żądać usunięcia wady,
  c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  d) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. W stosunku do Przedsiębiorcy innego niż Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy, w granicach dopuszczonych prawem, (w tym z tytułu rękojmi za wady towarów, a także za poniesione szkody) mająca związek z Regulaminem jest wyłączona.
 4. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej zostanie umieszczona w opisie towaru w Sklepie.
 5. Sprzedawca prosi, aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest obowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany § 2 Regulaminu.
 7. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 8. W przypadku szkód jawnych tj. takich, które widać od razu bez otwierania przesyłki (np. uszkodzenie kartonu) należy zażądać sporządzenia protokołu przez dostawcę przesyłki lub odmówić przyjęcia przesyłki.
 9. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 10. Zgłoszenie szkód nie dających się zauważyć z zewnątrz, które Kupujący stwierdził po przyjęciu przesyłki powinno nastąpić w terminie 7 dni od odebrania przesyłki.
 11. Wymóg wskazany w ustępie 10 związany jest z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo przewozowe.
 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.
 14. Ewentualne reklamacje związane z niedopasowaniem zlewozmywaka do szafki z powodu montażu akcesoriów w dodatkowych otworach nie będą uwzględniane. Sugerowany rozmiar szafki podawany na stronach Primagran, nie uwzględnia dodatkowych otworów wykonanych na życzenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta  rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  a. zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  b. zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
  d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 Opinie o produktach

 1. Sprzedawca może zbierać i udostępniać w Sklepie opinie o sprzedawanych produktach.
 2. Sprzedawca udostępnia możliwość zamieszczenia opinii o produktach jedynie osobom, które dokonały zakupu danych produktów.
 3. Sprzedawca udostępnia wszystkie zamieszczone opinie zastrzegając sobie jedynie prawo do usunięcia lub edycji opinii o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawa osób trzecich.
 4. Żadne treści umieszczane na stronie Sklepu, w tym w treści opinii, nie mogą zawierać jakichkolwiek nielegalnych lub niestosownych treści, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie można zgłaszać pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w § 2 (punkt kontaktowy). Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni usunie nielegalną lub niestosowną treść informując o tym zgłaszającego. Zgłaszający niezadowolony z rozstrzygnięcia może zwrócić się z ponownym wnioskiem o usunięcie naruszenia.     

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 13 Wymogi techniczne

Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę JavaScript oraz plików coookies, z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów w Sklepie także aktywne konto email.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią oraz odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 7 Regulaminu.
 3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 4. W zakresie prawem dopuszczonym strony dokonują wyboru prawa polskiego jako właściwego dla każdej umowy sprzedaży w Sklepie. Żaden zapis Regulaminu nie może uchylać, korzystniejszych dla Konsumenta, regulacji prawa właściwego dla Konsumenta stosowanie do § 6 ust. 1 Regulacji UE Rzym I.Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 5. W przypadku ewentualnych sporów z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

adres do dokonania zwrotu: Magazyn Primagran, Starocińska 8 , 82-100 Nowy Dwór Gdański, Polska

Primagran Sp. z o.o., Żuławki 15C,

82-103 Stegna, Polska, e-mail: [email protected]

Ja _____________________________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Data odbioru ____________________________________________________________________

– Imię i nazwisko konsumenta ________________________________________________________

– Nazwa Przedsiębiorcy na prawach konsumenta __________________________________________

– Adres ____________________________________________________________________________

– Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków w związku z odstąpieniem od umowy: ___________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data …………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.