Regulamin Konta użytkownika

Regulamin Konta użytkownika w sklepie Primagran.pl

 

§ 1 Definicje

 

 1. Konto użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę  usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem Primagran.pl.
 3. Usługodawca - Primagran Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żuławki 15 C 82-103 Stegna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000367567, posiadająca NIP: 9571039974, REGON: 221041203, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000,00 zł. 
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.

 

§ 2 Konto Użytkownika

 

 1. Użytkownik może założyć w Sklepie Konto użytkownika.
 2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także na samodzielną edycję danych Użytkownika w tym Koncie.
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie, w tym przez podanie adresu e-mail Użytkownika, będącego jego indywidualnym loginem w Sklepie oraz ustalenia hasła do Konta przez Użytkownika.
 4. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 5. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy swoją rezygnację na adres e-mail: [email protected], co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta użytkownika należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: [email protected].
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  2. zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Konto użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: [email protected], co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.